Svenska nätverket för handikappforskning: Aktuellt om nätverksmöten

Senaste nätverksmötet  hölls den 24 oktober hos Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i Stockholm, S:t Eriksgatan 117, Plan 3

Minnesanteckningar och SBUs presentationer deras uppdrag och aktiviteter inom området Funktionshinder och LSS. 

Minnesanteckningar från mötet

Presentation del 1

Presentation del 2

Presentation del 3

Till doktorander och disputerade

Inbjudan till

Tvådagarsseminarium – med fokus på svensk funktionshinderforskning

Det svenska nätverket för handikappforskning (snhf) har vid flera tillfällen arrangerat uppskattade doktoranddagar för att ge möjlighet för forskarstuderande att på svenska diskutera pågående avhandlingsarbete med andra doktorander och några seniora forskare. Texterna kan dock vara på engelska. Sedan 2016 har tvådagarsseminarierna även varit öppna för disputerade forskare inom funktionshinderområdet.

Seminariet kommer att äga rum vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet den 16-17 april 2020 i byggnaden Lux (https://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/vara-hus/lux/ ). Deltagande samt kost och logi är tack vare bidrag från Forte avgiftsfritt för doktorander (resa får var och en stå för själv). Disputerade får själva bekosta resa och logi. Eftersom seminariet kombineras med nätverksmöte betalas resa och boendekostnad för nätverkets kontaktpersoner.

Seminariet riktar sig till aktiva forskarstuderande och till disputerade forskare inom funktionshinderområdet. Huvuddelen av seminarietiden används till att deltagarna (doktorander för sig och disputerade för sig) presenterar i förväg utsända ”papers” (artikelmanus, kapitel etc.) i mindre grupper. Varje bidrag diskuteras ingående av kommentatorer – och naturligtvis också av de övriga gruppdeltagarna (i doktorandgrupperna under ledning av en senior forskare). Seminariet innehåller också gemensamma föreläsningar och diskussioner.

Vid ett aktivt arbetande seminarium måste antalet deltagare begränsas. Vi räknar med maximalt 20-25 doktoranddeltagare och lika många disputerade. Efter intresseanmälan väljs, om intresset är större än tillgången på platser, deltagare ut med särskild hänsyn till geografisk och ämnesmässig spridning. I god tid (ca 3 veckor) före seminariet ska deltagare delge övriga sin text som underlag för seminariediskussionerna.

Översiktligt preliminärt seminarieprogram:

Torsdagen den 16 april
Kaffe
10:00-10:30 Introduktion
10:30-12:30 Sessioner
12:30-13:30 Lunch
13:30-15:30 Sessioner
16:00-17:45

Inledning,

Nätverkspresentationer,

Medborgarskap som ideal och maktteknik: om brukarinflytande i svenska gruppbostäder

Niklas Altermark, forskare vid statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

19:00 Gemensam middag
Fredagen den 17 april
09:00-10:00

Brukarkunskapen - vilken typ av kunskap handlar det om? Och hur kan den uttryckas, legitimeras och tas tillvara?

Katarina Grim, Fil. Dr., Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstad universitet

10:00-10:30 Fika
10:30-14:30 Sessioner inklusive paus för lättlunch
14:30 Avslutning, utvärdering

Intresseanmälan skickas in till cff@cff.uu.se  (Centrum för forskning om funktionshinder, Uppsala universitet) senast 20 oktober. Anmälan ska innehålla namn, institutions- och ämnestillhörighet, och för doktorander en mycket kortfattad beskrivning av avhandlingsarbetets inriktning samt hur långt man kommit i forskarutbildningen alternativt för disputerad en kort beskrivning av inriktning på planerat paper. Meddela gärna också om det finns behov av särskilt stöd som arrangörerna behöver känna till.

Vi har utrymme för maximalt 60 seminariedeltagare. Besked om deltagande på seminariet erhålls i november 2019 tillsammans med instruktioner angående deadline för paperinskickande och annan praktisk information inför seminariet i april 2020.

På uppdrag av det nationella nätverket, SNHF

Kristofer Hansson, Lunds universitet

Hanna Egard, Malmö universitet                                 

Elisabeth Olin, Göteborgs universitet

Inger Berndtsson, Göteborgs universitet

Karin Jöreskog, Uppsala universitet

Thomas Strandberg, Örebro universitet

Kim Wickman, Umeå universitet

Jens Ineland, Umeå universitet

Veronica Lövgren, Umeå universitet

Minnesanteckningar från tidigare möten

Minnesanteckningar från mötet från Jönköping den 2 april 2019:

Presentation Claes Möller

Presentation Mats Granlund

Presentation Lena Olsson

Presentation Staffan Bengtsson

Minnesanteckningar från mötet i Uppsala den 11 oktober 2018

 Presentation Susanna Larsson-Tholén, SBU 

Minnesanteckningar från mötet i Karlstad den 5 november 2015

Minnesanteckningar från mötet i Uppsala den 16 april 2014

Minnesanteckningar från mötet i Göteborg den 12 november 2014

Presentation Christine Bigby

Minnesanteckningar från mötet i Norrköping den 9 april 2014 

Minnesanteckningar från mötet i Malmö 11 april 2013

Minnesanteckningar från mötet i Umeå november 2013

Minnesanteckningar från mötet i Uppsala den 7 november 2012

Minnesanteckningar från mötet i Östersund den 10 november 2011

Minnesanteckningar från mötet i Trollhättan den 12 april 2011